སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་ཚེས་༡ ལུ་ རྒྱལ་འཛིན་རང་བཞིན་སྲུང་སྐྱོབ་ཚོགས་སྡེའི་ནང་ རི་དྭགས་སེམས་ཅན་གྱི་ མཁས་མཆོག་ཅིག་ཨིན་མི་ ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་གིས་ རབ་ཆད་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་ སྤྱ་དཀར་གསེར་གྱི་མདོག་ཅན་ཚུ་ སྲུང་སྐྱོབ་འབད་བའི་ཁར་ མི་དང་རི་དྭགས་སེམས་ཅན་བར་ནའི་ བྲེལ་ཟིང་སེལ་ཐབས་འབད་བའི་ ངོས་འཛིན་ལུ་ ལཱོན་ཌོན་ལུ་སྦེ་ དུས་ཅི་གི་ལོའི་ ཝིཊ་ལི་གཟེངས་ཐོན་རྟགས་མ་ ཐོབ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ལྷག་པར་དུ་ ཁོ་རའི་ ཉམས་སྲུང་བརྩོན་ཤུགས་ རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ པ་འུནཌི་༥༠,༠༠༠ཐོབ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

Advertisement