རྒྱ་ནག་གི་ས་གནས་ ཅེང་ཌུ་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱི་ལྡུམ་ར་འགྲེམས་སྟོན་ནང་ འབྲུག་གི་དགའ་སྐྱིད་ལྡུམ་ར་ཟེར་ མི་མང་ལུ་ འགྲེམས་སྟོན་འབད་དོ་ཡོདཔ་ད་ ལྡུམ་ར་དེ་ཡང་ ས་ཆ་ཌེ་སི་མཱལ་༣༧ ནང་ འབྲུག་གི་ ལྡུམ་རིག་མཁས་མཆོག་༡༠འབད་མི་ སྡེ་ཚན་ཅིག་གིས་ བཟོ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ སྤྱི་ཟླ་༡༠པའི་ཟླ་མཇུག་ཚུན་ འགྲེམས་སྟོན་འབད་ནི་ཨིན་པས།

འབྲུག་གིས་ རྒྱལ་སྤྱི་ལྡུམ་ར་འགྲེམས་སྟོན་ནང་ འགོ་དང་པ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ ལུ་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

Advertisement