རྒྱལ་སྲུང་མི་སྡེ་ཉེན་སྲུང་རིག་རྩལ་སྦྱོང་བརྡར་གྱི་དོན་ལུ་ སློབ་སྟོན་པ་༡༨༠དེ་ཅིག་གིས་ ཆུ་ཁ་བཀྲིས་དགའ་ཚལ་ རྒྱལ་ཡོངས་འཚོལ་ཞིབ་དང་སྲོག་སྐྱབས་སྦྱོར་བརྡར་ལྟེ་བའི་ནང་ སྦྱོང་བརྡར་འབད་ཡོདཔ་ད་ སྤྱི་ཟླ་༤ པའི་ཚེས་༢༠ལུ་ སྦྱོང་བརྡར་མཇུག་བསྡུའི་ལས་རིམ་ནང་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེའི་ གཙོ་འཛིན་གྱིས་ གྲལ་གཏོགས་འབད་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

Advertisement