སྤྱི་ཟླ་༤ པའི་ཚེས་༡༦ གི་ནུབ་མོ་ རླུང་འཚུབས་འཕུ་མི་ལུ་བརྟེན་ པདྨ་དགའ་ཚལ་ བདེ་ཆེན་གླིང་རྒེད་འོག་ནང་ ཁྱིམ་ཐོག་ཚུ་ འཕྱགས་བདའ་ཡོད་པའི་ཁར་ གློག་མེའི་ཀཝ་ཚུ་ལུ་ཡང་ གནོད་སྐྱོན་རྐྱབ་ཡོད་རུང་ མི་དང་ སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ གནོད་སྐྱོན་རྐྱབ་པའི་ སྙན་ཞུ་མེདཔ་བཞིན་དུ་ ད་ལྟོ་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྙན་ཞུ་ཚུ་ བསྡུ་ལེན་འབད་བའི་བསྒང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

Advertisement